Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi põhikiri

02.10.2018

I Üldsätted

 1. Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts (edaspidi Selts) on poliitiliselt sõltumatu mittetulundusühing, mis tegutseb liikmete omaalgatuslikul alusel.
 2. Seltsi ametlik lühend on EMÜ KÜS.
 3. Selts on loodud eesmärgiga ühendada EMÜ maastikukaitse ja -hoolduse eriala üliõpilasi.
 4. Selts on asutatud Tartus 19. märtsil 2001.a.
 5. Selts on eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto ja sümboolikaga.
 6. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Seltsi kodukorrast ning üldkoosoleku ja juhatuse otsustest.
 7. Seltsi ingliskeelne nimi on Environmental Protection Students’ Association of
  Eesti Maaülikool (EPSA of EMÜ).
 8. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.
 9. Selts on asutatud tähtajatult.
 10. Seltsi majandusaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.
 11. Oma kohustuste eest vastutab Selts kogu oma varaga. Seltsi liikmed vastutavad Seltsi kohustuste eest oma varaga liikmemaksu ulatuses.
 12. Seltsi eesmärgid on:
  12.1. loodust ja keskkonda säästva mõtteviisi propageerimine üldsuse hulgas;
  12.2. keskkonnahariduse edendamine Eestis;
  12.3. liikmete organisatoorsete oskuste ja keskkonnaalaste teadmiste arendamine;
  12.4. koostöö sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  12.5. jätkusuutliku liikmeskonna tagamine ja vaba-aja veetmisvõimaluste pakkumine väljaspool õppetööd.

II Seltsi liikmed, liikmemaks, liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine, väljaarvamine

 1. Seltsi liikme staatus jaguneb kaheks: tegevliige, toetajaliige ja vilistlane.
  1.1. Liikmeks võib saada iga EMÜ üliõpilane, kes aktsepteerib Seltsi põhikirja ja eesmärke.
  1.2. Vilistlaseks muutub tegevliige automaatselt pärast vastava astme õpingute lõpetamist või põhjendatud avalduse alusel.
  1.3. Juhatuse liige on tegevliikme staatuses kuni järgmise juhatuse valimiseni.
  1.4. Toetajaliikmeks võib saada avalduse esitamisel igaüks, kes tasub kodukorras määratud toetust iga-aastaselt.

​2. Vilistlane võib esitada taotluse oma tegevliikme staatuse taastamiseks. Sellekohane otsus tehakse järgmisel juhatuse koosolekul, liiget teavitatakse 7 (seitsme) päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

 1. Seltsi liikmeks astumisel esitab isik Seltsi juhatusele täidetud ankeedi paberkandjal või elektrooniliselt kodulehel. Liikmeks vastuvõtmise otsuseid teeb Seltsi juhatus juhatuse koosolekul.
 2. Kui juhatus keeldub taotlejale liikmeks vastuvõtmise nõusolekut andmast, võib taotleja nõuda nõusoleku saamist järgmiselt üldkoosolekult.
 3. Taotlejat teavitatakse otsusest koosolekule järgneval päeval.
 4. Isik loetakse Seltsi liikmeks alates esmakordse liikmemaksu laekumise päevast.
 5. Liikmemaksu tasumise korra määrab Seltsi kodukord.
 6. Seltsist väljaastumisel esitab isik Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, mille järel kustutatakse liige Seltsi nimekirjast järgmisel juhatuse koosolekul.
 7. Juhatus võib liikme Seltsist välja arvata järgmistel juhtudel:
  7.1. liikmemaks on mõjuva põhjuseta tasumata jooksva majandusaasta lõpuks;
  7.2. liige kahjustab Seltsi au;
  7.3. liige on rikkunud enam kui korra käesoleva põhikirja sätteid;
  7.4. liige katkestab õpingud EMÜs.
 8. Juhatus teatab koosolekust, millel arutatakse Seltsi liikme väljaarvamist, liikmele kirjalikult ette vähemalt neliteist (14) päeva. Liikmel on õigus koosolekul osaleda ja vaidlustada juhatuse otsus järgmisel Seltsi üldkoosolekul.
 9. Liige loetakse väljaastunuks või väljaarvatuks arvates juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.
 10. Liikmeksoleku lõppemisega lõpevad isiku Seltsi liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

III Liikme õigused ja kohustused

 1. Igal Seltsi liikmel on õigus:
  1.1. osaleda Seltsi üritustel;
  1.2. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;
  1.3. taotleda oma tegevuses Seltsi toetust ning kaitset;
  1.4. teha projektiettepanekuid ja projekte läbi viia;
  1.5. kutsuda kokku Seltsi koosolekuid, v.a üldkoosolek.
 2. Igal Seltsi tegevliikmel on õigus:
  2.1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul või volitada teist hääleõiguslikku liiget, v.a. osas V punktis 11 nimetatud juhul;
  2.2. olla valitud Seltsi juhtorganitesse.
 3. Seltsi liige on kohustatud:
  3.1. järgima Seltsi põhikirja;
  3.2. täitma Seltsi juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
  3.3. teavitama Seltsi juhatust liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmete muutumisest;
 4. Liikmemaksu tasumine on tegevliikmele kohustuslik, vilistlasele vabatahtlik.

IV Üldkoosolek

 1. Seltsi kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek.
 2. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
 3. Üldkoosolekul on igal tegevliikmel üks hääl.
 4. Liige, kes pole liikmemaksu õigeaegselt tasunud, osaleb üldkoosolekul ilma hääleõiguseta.
 5. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt kaks (2) korda aastas, sügisel ja kevadel.
 6. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi juhatuse poolt vastavalt vajadusele või Seltsi liikmete enamuse nõudmisel avalduse alusel.
 7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole Seltsi hääleõiguslikest tegevliikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus kolme (3) päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ning uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.
 8. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 9. Üldkoosoleku ülesanded kehtestab kodukord.

V Juhatus

 1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tegevust juhatus. Juhatuses on 3 liiget. Juhatuse koosseisu ja ülesanded kehtestab Seltsi kodukord.
 2. Juhatuse valib Seltsi üldkoosolek üheks aastaks.
 3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
 4. Juhatuse koosolekust võivad osa võtta ka teised liikmed, kuid ilma hääleõiguseta.
 5. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.
 6. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 7. Juhatus on pädev esindama Seltsi kõigis seadusest tulenevates õigustoimingutes ning omab allkirjaõigust.
 8. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosolek, kui tema kohustused Seltsi ees on olulisel määral täitmata või on ilmnenud tema võimetus või soovimatus Seltsi juhtida.
 9. Juhatuse tagasi kutsutud liikme asemele valitakse samal koosolekul uus liige.
 10. Juhatuse liige võib mõjuval põhjusel oma ülesanded delegeerida teisele tegevliikmele vastavalt Seltsi kodukorrale.
 11. Juhatusel on õigus võtta tegevliikmelt hääleõigus, kui ta pole ühe semestri jooksul osalenud ühelgi infokoosolekul.

VI Lõpetamine, likvideerimine, ühinemine, jagunemine

 1. Seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustab Seltsi üldkoosolek.
 2. Seltsi ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on nõutav hääleõiguslike kohalolijate 2/3 otsus.
 3. Seltsi likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 4. Seltsi likvideerimise korral, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist läheb allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega Seltsiga samast või sarnast tegevust edendavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Juhul, kui tegevuse jätkajat ei ole, läheb varade kasutusõigus kuni vastava organisatsiooni taasasutamiseni üle Eesti Maaülikoolile.