I Juhatuse koosseis ja ülesanded

      1. Juhatusse kuuluvad:
1) esimees;
2) aseesimees;
3) personali- ja kommunikatsioonijuht;
4) hariduse töögrupi juht;
5) ürituste töögrupi juht.

  2. Juhatuse ülesanded on:
2.1. üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine, otsuste täideviimine ja Seltsi tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
2.2. majandustegevuse aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
2.3. vajadusel raamatupidaja ja veebihaldaja määramine. Raamatupidajale antakse allkirjaõigus juhatuse otsusega;
2.4. juhatuse pädevusse kuuluvad kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse.
2.5. vastutada seltsi arendustegevuse eest (pikaajalised projektid, organisatoorsete oskuste arendamine, väljasõitude ja koolituste korraldamine);
2.6. vastutada seltsi kultuurilise tegevuse eest (meelelahustuslikud projektid, matkade ja talgute korraldamine).

 3. Juhatuse liikmetel on õigus valida eelmise juhatuse koosseisust nõunik, kelle roll on oma eelnevate kogemuste põhjal uuele juhatusele nõu anda. Nõunik valitakse üks kord kuueks (6) kuuks.

 4. Juhatuse liikmete vastutusalasse kuulub:

4.1. Esimees
1) juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute läbiviimine;
2) välissuhete arendamine ning Seltsi esindusisikuks olemine;
3) Seltsi üldise tegevuse ja jätkusuutlikkuse tagamine;
4) tööülesannete jagamine juhatuse liikmete vahel ning nende täitmise kontrollimine;
5) juhatuse liikmete heaolu ja võimekuse kontrollimine perioodiliselt;
6) koos aseesimehega Seltsi majandusliku tegevuse haldamine.

4.2. Ase-esimees
1) Seltsi esimehe asendamine kõigis kohustustes tema puudumisel;
2) tegevusaruannete koostamine ning esitamine;
3) koos esimehega Seltsi majandusliku tegevuse haldamine.

4.3. Personali- ja kommunikatsioonijuht
1) Seltsi liikmete volituste haldamine;
2) Seltsi Facebooki, Instagrami ja meililisti haldamine;
3) Seltsi veebilehe haldamise kontrollimine;
4) Seltsi liikmete teavitamine Seltsi korraldatavatest üritustest, projektidest ning koosolekutest.

4.4. Hariduse töögrupi juht
1) töögrupi esindamine;
2) töögrupi juhtimine ning töö korraldamine;
3) töögrupile töökava esitamine;
4) töögrupi koosolekute juhatamine.

4.5. Ürituste töögrupi juht
1) töögrupi esindamine;
2) töögrupi juhtimine ning töö korraldamine;
3) töögrupile töökava esitamine;
4) töögrupi koosolekute juhatamine.

      5. Juhatuse liikme ülesannete delegeerimise üle otsustab juhatus juhatuse liikme avalduse alusel, milles on ära toodud:
1) delegeerimise põhjus;
2) delegeeritava nimi;
3) delegeerimisperiood;
4) delegeeritava nõusolek.

II Raamatupidaja ülesanded

      1. Raamatupidaja:
1.1. hoiab korras raamatupidamise;
1.2. koostab majandusaastaaruandeid;
1.3. järgib raamatupidamise kohta käivaid seadusi.

III Üldkoosolek

    1. Üldkoosoleku pädevuses on:
1.1. põhikirja muutmine;
1.2. juhatuse valimine;
1.3. Seltsi nime muutmine;
1.4. Seltsi tegevuse reorganiseerimine, ühinemine, jagunemine või likvideerimine;
1.5. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjadega sooritatavate tehingute otsustamine;
1.6. sümboolikat puudutavad küsimused;
1.7. juhatuse ja Seltsi projektide tegevusaruannete kinnitamine;
1.8. tegevusplaani ja majandusaastaaruande kinnitamine;
1.9. järgmise üldkoosoleku aja kindlaks määramine.

      2. Sügisesel üldkoosolekul:    
2.1. kinnitatakse majandusaasta aruanne;
2.2. kinnitatakse liikmemaksu suurus ja maksmise tähtajad jooksvaks majandusaastaks;
2.3. kinnitatakse aasta tegevusplaan;
2.4. kinnitatakse aasta eelarve;
2.5. antakse ülevaade Seltsi tegevusest möödunud õppeaasta jooksul.

    3. Kevadisel üldkoosolekul:
3.1. valitakse uus juhatus, kes astub ametisse jooksva aasta 1.septembril.

IV Liikmemaksu ja toetuse maksmise kord

 1.Liikmemaks ning toetus tuleb tasuda Seltsi kontole;
      2. Liikmemaks ning toetus on 10 eurot aastas
      3. Sügissemestril liikmeks astunud tasuvad liikmemaksu täies ulatuses, kevadsemestril liikmeks astunud pooles ulatuses.

V Ürituste eestvedajate õigused ja kohustused

      1. Ürituste eestvedajal on õigus:
1.1. kaasata korraldamisse teisi Seltsi liikmeid;
1.2. pidada ürituse korraldamisega seotud koosolekuid Seltsi ruumides;
1.3. pöörduda nõu ja abi saamiseks juhatuse poole;
1.4. taotleda ürituse korraldamiskulude kompenseerimist Seltsi poolt.

      2. Ürituse eestvedajal on kohustus:
2.1. teavitada juhatust ürituse korraldamise alustamisest;
2.2. esitada juhatusele ürituse kohta aruanne 1 kuu jooksul peale ürituse lõppemist;
2.3. säilitada raamatupidamise jaoks üritusega seotud kuludokumendid;
2.4. kuludokumentide puudumisel tasuda puuduv summa.