I Juhatuse koosseis ja ülesanded

      1. Juhatusse kuuluvad:
1) esimees;
2) aseesimees;
3) nõunik.

  2. Juhatuse ülesanded on:
2.1. üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine, otsuste täideviimine ja Seltsi tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
2.2. majandustegevuse aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
2.3. vajadusel raamatupidaja ja veebihaldaja määramine. Raamatupidajale antakse allkirjaõigus juhatuse otsusega;
2.4. juhatuse pädevusse kuuluvad kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse.

  3. Juhatuse liikmete vastutusalasse kuulub:

3.1. Esimees
1) juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute läbiviimine;
2) välissuhete arendamine ning Seltsi esindusisikuks olemine;
3) Seltsi üldise tegevuse ja jätkusuutlikkuse tagamine;
4) tööülesannete jagamine juhatuse liikmete vahel ning nende täitmise kontrollimine;
5) juhatuse ja juhtkonna liikmete heaolu ja võimekuse kontrollimine perioodiliselt;
6) koos aseesimehega Seltsi majandusliku tegevuse haldamine.

3.2. Ase-esimees
1) Seltsi esimehe asendamine kõigis kohustustes tema puudumisel;
2) koos esimehega Seltsi üldise tegevuse ja jätkusuutlikuse tagamine;

3) koos esimehega tegevusaruannete koostamine ning esitamine;
4) koos esimehega Seltsi majandusliku tegevuse haldamine.

3.3 Nõunik

  1. Seltsi esimehe ja ase-esimehe juhendamine ning nõustamine varasemate kogemuste põhjal;
  2. esimehe ja ase-esimehe vahetumisel dokumentatsiooni kontrollimine ja jälgimine.

II Juhtkonna koosseis ja ülesanded

  1. Juhtkonda kuuluvad:
1) esimees;
2) aseesimees;
3) personali- ja kommunikatsioonijuht;
4) hariduse töögrupi juht;
5) ürituste töögrupi juht.

2. Juhtkonna ülesanded on:
2.1. Seltsi tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal ning juhatuse sätestatud strateegiate elluviimine;
2.2. vastutada seltsi arendustegevuse eest (pikaajalised projektid, organisatoorsete oskuste arendamine, väljasõitude ja koolituste korraldamine);
2.3. vastutada seltsi kultuurilise tegevuse eest (meelelahutuslikud projektid, matkade ja talgute korraldamine).

3. Juhtkonna liikmete vastutusalasse kuulub:

3.1. Personali- ja kommunikatsioonijuht
1) Seltsi liikmete volituste haldamine;
2) Seltsi Facebooki, Instagrami ja meililisti haldamine;
3) Seltsi veebilehe haldamise kontrollimine;
4) Seltsi liikmete teavitamine Seltsi korraldatavatest üritustest, projektidest ning koosolekutest.

3.2. Hariduse töögrupi juht
1) töögrupi esindamine;
2) töögrupi juhtimine ning töö korraldamine;
3) töögrupile töökava esitamine;
4) töögrupi koosolekute juhatamine.

3.3. Ürituste töögrupi juht
1) töögrupi esindamine;
2) töögrupi juhtimine ning töö korraldamine;
3) töögrupile töökava esitamine;
4) töögrupi koosolekute juhatamine.

3.4 Esimehe ja ase-esimehe ülesanded on välja toodud kodukorra I peatüki punktides 3.1 ja 3.2.

4. Juhtkonna liikme ülesannete delegeerimise üle otsustab juhtkond juhtkonna liikme avalduse alusel, milles on ära toodud:
1) delegeerimise põhjus;
2) delegeeritava nimi;
3) delegeerimisperiood;
4) delegeeritava nõusolek.

III Raamatupidaja ülesanded

      1. Raamatupidaja:
1.1. hoiab korras raamatupidamise;
1.2. koostab majandusaastaaruandeid;
1.3. järgib raamatupidamise kohta käivaid seadusi.

IV Üldkoosolek

    1. Üldkoosoleku pädevuses on:
1.1. põhikirja muutmine;
1.2. juhatuse ja juhtkonna valimine;
1.3. Seltsi nime muutmine;
1.4. Seltsi tegevuse reorganiseerimine, ühinemine, jagunemine või likvideerimine;
1.5. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjadega sooritatavate tehingute otsustamine;
1.6. sümboolikat puudutavad küsimused;
1.7. juhatuse, juhtkonna ja Seltsi projektide tegevusaruannete kinnitamine;
1.8. tegevusplaani ja majandusaastaaruande kinnitamine;
1.9. järgmise üldkoosoleku aja kindlaks määramine.

      2. Sügisesel üldkoosolekul:    
2.1. kinnitatakse majandusaasta aruanne;
2.2. kinnitatakse liikmemaksu suurus ja maksmise tähtajad jooksvaks majandusaastaks;
2.3. kinnitatakse aasta tegevusplaan;
2.4. kinnitatakse aasta eelarve;
2.5. antakse ülevaade Seltsi tegevusest möödunud õppeaasta jooksul.

    3. Kevadisel üldkoosolekul:
3.1. valitakse uus juhatus ja juhtkond, kes astub ametisse jooksva aasta 1.septembril.

IV Liikmemaksu ja toetuse maksmise kord

 1.Liikmemaks ning toetus tuleb tasuda Seltsi kontole;
      2. Liikmemaks ning toetus on 10 eurot aastas
      3. Sügissemestril liikmeks astunud tasuvad liikmemaksu täies ulatuses, kevadsemestril liikmeks astunud pooles ulatuses.

V Ürituste eestvedajate õigused ja kohustused

      1. Ürituste eestvedajal on õigus:
1.1. kaasata korraldamisse teisi Seltsi liikmeid;
1.2. pidada ürituse korraldamisega seotud koosolekuid Seltsi ruumides;
1.3. pöörduda nõu ja abi saamiseks juhatuse poole;
1.4. taotleda ürituse korraldamiskulude kompenseerimist Seltsi poolt.

      2. Ürituse eestvedajal on kohustus:
2.1. teavitada juhatust ürituse korraldamise alustamisest;
2.2. esitada juhatusele ürituse kohta aruanne 1 kuu jooksul peale ürituse lõppemist;
2.3. säilitada raamatupidamise jaoks üritusega seotud kuludokumendid;
2.4. kuludokumentide puudumisel tasuda puuduv summa.